Algemene voorwaarden.

Terug naar overzicht.

Algemene voorwaarden over het online boekhouden van Vixum en aangeboden (betaalde) Diensten via de Website van Vixum. Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen. 

 1. Inleiding
  1. Als in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘je’, ‘jij’ of ‘jouw’, dan bedoelen we jou als Klant van Vixum en/of bezoeker van onze website (www.vixum.nl). Wanneer er ‘we’, ’wij’, ’ons’ of ‘onze’ schrijven dan wordt Vixum bedoeld. 
  2. Vixum de besloten vennootschap Vixum B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Peppelenbos 5d, 6662WB Elst.
 1. Definities
  1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Vixum.
  2. Dienst: het online boekhouden bij Vixum en betaalde diensten die op de Website aangeboden wordt door Vixum. 
  3. Inloggegevens: de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website.
  4. Klant: iedere (rechts)persoon die met Vixum een overeenkomst heeft gesloten
  5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en Vixum die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant de Dienst bij Vixum koopt. 
  6. Privacy Statement: de privacyverklaring van Vixum, die te vinden is op de Website. 
  7. Vixum: de besloten vennootschap Vixum B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Peppelenbos 5d, 6662WB Elst.
  8. Website: de website van Vixum (www.vixum.nl), waarop de Dienst wordt aangeboden.
 1. Toepasselijkheid 
  1. Algemene voorwaarden over het online boekhouden van Vixum en aangeboden (betaalde) Diensten via de Website van Vixum.
  2. Vixum kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien je niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan je de Dienst niet meer bestellen. 
  3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Vixum wijst deze uitdrukkelijk van de hand.


 1. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst 
  1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden. 
  2. De ingangsdatum voor het abonnement geldt als ingangsdatum van de Overeenkomst. Jij krijgt per e-mail een bevestiging van acceptatie van je abonnement.
  3. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Vixum nog onverwijld na een bestelling worden herroepen. 
  4. Vixum is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.


 1. Opzegging Overeenkomst
  1. De Dienst zal worden verleend door Vixum aan jou gedurende de termijn zoals overeengekomen tussen partijen. 
  2. Zowel jij als Vixum kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Jij kan je opzegging versturen aan info@vixum.nl. Wij zullen onze opzeggen sturen aan het emailadres waarop het abonnement is afgesloten.
  3. Indien jij een van zijn verplichtingen jegens Vixum niet nakomt of Vixum goede reden heeft om te vrezen dat jij je verplichtingen niet zal nakomen en hierbij niet in staat is om op eerste verzoek van ons adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan hebben wij het recht (verdere) uitvoering van de met jouw gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Vixum op schadevergoeding.


 1. Gebruik Diensten
  1. Je krijgt toegang tot de Diensten middels door ons verstrekte Inloggegevens.
  2. Je bent zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de door ons beschikbaar gestelde Inloggegevens. 
  3. Je bent aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van je Inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via jouw account worden gedaan.
  4. Zodra je weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet je ons daarvan op de hoogte stellen (via info@vixum.nl), onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens. 
  5. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die jij mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn account door derden.
  6. Jij vrijwaart Vixum van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot jouw account.
  7. Indien de door Vixum geleverde of Dienst niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, ben je verplicht dit binnen vijf (5) dagen na ontdekking te melden aan Vixum via info@vixum.nl.


 1. Overmacht
  1. Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van Vixum.
  2. Wij zijn niet gehouden aan onze verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. 
  3. De Klant verklaart Vixum niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor eventuele schade door uitval/downtime, niet beschikbaar zijn van de website/server en/of voor verlies van data en/of voor derving van inkomsten door technische of andere storingen; tenzij deze veroorzaakt zijn of worden door grove nalatigheid.


 1. Prijs en betalingsvoorwaarden
  1. De vermelde prijs van de Dienst is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven. 
  2. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Vixum aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door ons is ontvangen. 
  3. Prijzen van een lopend abonnement kan tussentijds niet door ons worden aangepast.
  4. Wijzingen van prijzen voor een verlening van een abonnement is slecht mogelijk indien Vixum jou hiervoor minimaal één maand voor vervallen van je abonnementsperiode van op de hoogte stelt.
  5. BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen (tenzij anders vermeld) zijn niet inbegrepen in de vermelde prijs. Op de Website zal zoveel mogelijk melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals betalingskosten. 
  6. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer je voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn. 
  7. Als je niet tijdig betaalt of Vixum niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door jou gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, ben je in verzuim, ongeacht of Vixum een nadere aanmaning stuurt. 
  8. Indien je in verzuim bent ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Vixum de vordering uit handen geven. In dat geval komen door Vixum gemaakte kosten voor rekening van jou, welke worden begroot op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,-., dan wel de daadwerkelijke kosten indien deze hoger zijn. 
  9. Naast de incassokosten als bedoeld in artikel 8.8 zal Vixum vanaf het moment dat je in verzuim raakt eveneens de wettelijke (handels)rente in rekening brengen. Eventuele kosten voor een advocaat, deurwaarder etc. zullen ook voor rekening van jouw komen.


 1. Privacy
  1. Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Vixum verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Vixum en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.


 1. Artikel 9 Licentie en intellectueel eigendom
  1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Diensten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot software, inclusief de broncode, databases, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapport, alsmede voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend Vixum of diens licentiegevers.
  2. Je verkrijgt alleen de gebruiksrechten en de bevoegdheden die bij deze Voorwaarden, andere voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor het overige zal je de afgenomen Diensten niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.
  3. Je bent niet toegestaan op de Diensten of de Website aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de software, te wijzigen of te verwijderen, of de software of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken.
  4. Je bent niet toegestaan om de Diensten door te verkopen of op een andere wijze te verhandelen, te verspreiden, te kopiëren of beschikbaar te stellen tenzij wij hierover met jouw een aparte Dienstenovereenkomst hebben afgesloten.
  5. Indien je in strijd handelt met hetgeen bepaald in artikel 10.4, ben je een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- (vijfduizend euro) en een aanvullende boete van € 500,- (vijfhonderd euro) per dag, voor iedere dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 50.000,- (vijftigduizend euro).
  6. Iedere andere aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van ons wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten.


 1. Website 
  1. Vixum garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is. 


 1. Aansprakelijkheid
  1. Vixum sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Vixum geleverde Diensten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Vixum, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
  2. Onder directe schade wordt alleen verstaan: 

   • Zaakschade, uitsluitend in de zin van afdeling 3 titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek; 
   • Redelijke kosten ter voorkoming van zaakschade, voor zover de Klant kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst; 
   • Redelijkerwijs door de Klant gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de Overeenkomst; 
   • Redelijkerwijs gemaakte kosten die de Klant moet maken om de prestatie van Vixum te laten beantwoorden aan de Overeenkomst. 

  1. Vixum is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie en alle andere schade die niet valt onder de hiervoor genoemde directe schade. 
  2. Voor zover Vixum aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van de Dienst. 
  3. Het recht van de Klant om schadevergoeding te eisen vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.


 1. Helpdesk
  1. De helpdesk verzorgt per e-mail, chat en telefoon ondersteunde service aan jou.
  2. De chat en telefonische helpdesk is op werkdagen, met uitzondering van Nationale feestdagen, bereikbaar tussen 9:00 uur 17:00 uur.
  3. Wij zullen uiterlijk binnen 48 uur reageren om jouw vraag, exclusief uren vallend in het weekend van vrijdag 17:00 uur tot en met maandag 9:00uur en feestdagen.
  4. Je kan geen rechten ontlenen aan informatie, verstrekt door medewerkers van de helpdesk. 1. Rechten en verplichtingen
  1. Je mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden. 
  2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  3. Je onthoudt je van gedragingen in strijd met de algemene voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige gebruiker verwacht mag worden.
  4. Wij geven jouw toegang tot onze faciliteiten met gebruikmaking van de overeengekomen Diensten tegen betaling door jouw van de overeengekomen prijs. 


 1. Onderhoud en storingen
  1. Wij zullen ons inspannen om eventuele storingen in de toegang tot onze Diensten en/of Website zo spoedig mogelijk op te lossen. 
  2. Wij zullen, voor zover redelijkerwijs verlangd kan worden, ons inspannen om de Dienst(en) in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden en storingen.  
  3. Wii zullen een storing in de Dienst(en) zo spoedig mogelijk, nadat de storing door jouw is gemeld, opheffen. Er kunnen geen garanties worden afgegeven over doorlooptijden.
  4. Wij zullen jouw informeren betreffende eventuele storingen die direct gevolg hebben voor de dienstverlening van ons aan jou. 
  5. Wij informeren jou vooraf over de onderhoudswerkzaamheden aan ons netwerk. Wij zullen van de verwachte impact en tijdsduur een inschatting maken.
  6. Wij kunnen op elk gewenst moment onderhoud uitvoeren of laten uitvoeren op de Website en Diensten en de hierop ondersteunende diensten, netwerken, servers etc. Wij zullen ons inspannen dat de Website en Diensten hiervan geen hinder ondervinden. Bij een onderhoud of storting kan de Website of Dienst tijdelijk niet beschikbaar zijn. Wij zijn hiervoor jegens jou niet aansprakelijkheid.


 1. Persoonsgegevens
  1. De (persoons)gegevens welke jij in Vixum invoert, zullen wij niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst.
  2. De (persoons)gegevens ingevuld voor het aanvragen en gebruikmaken van gratis Diensten op de Website of voor het afsluiten van een gratis proefabonnement van Vixum, mogelijk wij voor marketing doeleinden naar jouw gebruiken.
  3. Bij het afsluiten van een gratis proefabonnement van Vixum of een Dienst is de verwerkingsovereenkomst van toepassing.
Probeer gratis